Omschakelprogramma Duurzame Landbouw krijgt vorm

Datum van item

9 februari 2021

Categorie van item:

Nieuws

Aantal likes:

Aantal reacties:

0 reacties

Aantal weergaven:

7x bekeken

Als onderdeel van de doelstelling 'Nederland koploper in kringlooplandbouw in 2030' werkt het Ministerie van LNV aan het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw. Het is een van de financieringsprogramma's die boeren helpen de omslag te maken naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Onlangs maakte Minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer meer details bekend over de inhoud van het Omschakelprogramma.

Vier onderdelen

Met het Omschakelprogramma is een bedrag van 175 miljoen euro gemoeid, dat verdeeld over vier onderdelen besteed zal worden: een Investeringsfonds van 70 miljoen euro, een subsidieregeling voor ondersteuning bij het maken van een bedrijfsplan voor omschakeling, een subsidieregeling voor het opstarten van demonstratiebedrijven en een borgstellingsregeling voor werkkapitaal. De Minister gaf in haar brief een toelichting op de inhoud van eerste onderdeel, het Investeringsfonds.

Investeringsfonds

Het Investeringsfonds is de kern van het Omschakelprogramma, waarbij de financiering van de investeringen die worden gedaan ten behoeve van de omschakeling van agrarische bedrijven centraal staat. Uit het Investeringsfonds zullen op basis van goedgekeurde bedrijfsplannen achtergestelde leningen (risicodragend kapitaal) worden verstrekt aan agrarische ondernemers die willen investeren in de omschakeling naar een meer extensieve en/of meer circulaire bedrijfsvoering.

Het Nationaal Groenfonds zal starten met een eerste pilot van het Investeringsfonds van 10 miljoen euro. Met deze eerste landsbrede pilot wil de Minister ervaring opdoen met toetsingscriteria en het sturen op doelen. Het Investeringsfonds zal integraal moeten bijdragen aan stikstofemissiereductie door de agrarische sector, én aan het realiseren van meerdere doelstellingen ten aanzien van: reductie van emissies naar bodem, water en lucht (incl. broeikasemissie), vergroting van de biodiversiteit, verbeteren van de bodemkwaliteit, hergebruik van grondstoffen uit reststromen, vermindering van externe inputs en dierenwelzijn.

Wanneer je als ondernemer gebruik wilt maken van de pilot van het Investeringsfonds moet je een plan indienen bij het Nationaal Groenfonds, waarin je toelicht hoe je jouw bedrijf wilt omschakelen. Over de voorwaarden en aanmeldingsprocedures van de pilot van het Investeringsfonds volgt dit voorjaar meer informatie van de Minister.

Meer weten? Lees hier de brief aan de Tweede Kamer. De stappen naar kringlooplandbouw die tot dusver zijn genomen lees je terug in ons achtergrondartikel.