Boeren gezocht voor deelname aan pilot natuurinclusieve landbouw

Datum van item

28 oktober 2019

Categorie van item:

Nieuws

Aantal likes:

0 likes

Aantal reacties:

0 reacties

Aantal weergaven:

0x bekeken

In 2021 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie in. Er zullen daarbij verdergaande eisen op het gebied van klimaat, milieu en biodiversiteit worden geformuleerd, die de komende tijd vorm moeten krijgen. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft om input voor dit nieuwe GLB te krijgen, landelijk een zevental pilots in het leven geroepen. Voor de Limburgse pilot ‘Groen, productief en levend Limburg’ wordt nu gezocht naar deelnemende boeren.

Omschakeling naar natuurinclusieve landbouw

‘Groen, productief en levend Limburg’ is een tweejarig project van de coöperatie Natuurrijk Limburg en adviesbureau Arvalis. Ook het Louis Bolk instituut is betrokken bij deze pilot. Centraal staat de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw, een vorm van duurzame landbouw die gebruik maakt van functionele biodiversiteit en natuurlijke processen. Hoe kan de gangbare landbouw structureel natuurvriendelijker gemaakt worden? In de pilot wordt informatie verzameld en ervaring opgedaan die kan dienen als input voor het nieuwe GLB.

Kruidenrijk grasland

Stan Bruijsten van Arvalis geeft aan op zoek te zijn naar zo’n honderd ondernemers voor de pilot. Met deze deelnemers wordt gezocht naar potentiële ecodiensten voor boeren, zoals een intensief kruidenrijk grasland. Dit type grasland, dat naast Engels raaigras en klavers ook uit cichorei en smalle weegbree bestaat, wordt ingezaaid na bijvoorbeeld de graan- en maisoogst, of in het voorjaar. In de pilot wordt onderzocht of de gevolgen voor de bodem en de opbrengst positief zijn.

Andere mogelijke ecodiensten zijn gefaseerd maaibeheer, meerderjarige bloeiende akkerranden, het inzaaien van overhoeken en bufferstroken langs sloten met bloemenmengsels en mechanische onkruidbestrijding in de fruitteelt. In samenwerking met veehouders kan worden onderzocht of winterbedekking en verruiming van het bouwplan met granen en rustgewassen tot positieve resultaten leiden.

Praktische en economische haalbaarheid

De selectie van maatregelen wordt gedaan samen met de boer/ondernemer, aangezien deze het nut ervan moet zien voor zijn/haar bedrijfsvoering. Zij worden bezien onder de voorwaarde van praktische inpasbaarheid (is het haalbaar binnen de bedrijfsvoering qua arbeid en risico) en economische inpasbaarheid (win-win maatregelen en/of ketenbijdragen).

Tijdens de pilot worden twee tot vier evaluatiebijeenkomsten gehouden per ecodienst en per regio. Hier worden de ervaringen met de pilot gedeeld en wordt besproken waar de deelnemers tegenaan lopen in hun bedrijfsvoering. Gedurende het project worden knelpunten in beeld gebracht die nu de uitvoering van de maatregelen lastig of onmogelijk maken. Op basis daarvan wordt richting de betreffende overheden voorstellen gedaan voor vereenvoudigingen in onder andere het GLB beleid en/of voorstellen die verschillende wetgeving met elkaar in overeenstemming moeten brengen.

Met deze pilot hoopt Natuurrijk Limburg de agrarische productie, vergroening en agrarisch natuurbeheer nader tot elkaar te brengen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een veerkrachtig voedselsysteem en een gezond verdienmodel, met behoud van natuur en landschap.

Aanmelden

Natuurrijk Limburg en Arvalis zoeken boeren om mee te doen aan de pilot, en daarmee invloed te krijgen op de invulling van het nieuwe GLB. Iedereen met een actief agrarisch bedrijf (dus iedereen die de gecombineerde opgave doet) is welkom om aan te sluiten. Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Stan Bruijsten van Arvalis via sbruijsten@arvalis.nl of 06-83239127.

Bron: Nieuwe Oogst, Natuurrijk Limburg